Kauno rajone esančias sodininkų bendrijas kviečia teikti prašymus paramai gauti | KaunoDiena.lt

KAUNO RAJONE ESANČIAS SODININKŲ BENDRIJAS KVIEČIA TEIKTI PRAŠYMUS PARAMAI GAUTI

  • 0

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu patvirtinta Kauno rajono savivaldybės specialiąja sodininkų bendrijų rėmimo programa, skelbiamas kvietimas teikti prašymus finansinei paramai pagal programą gauti.

Prašymus gali teikti: Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos.

Prašymų teikimo terminas: prašymai teikiami iki 2021 m. gegužės 31 d. (imtinai) 17 val.

Prašymų teikimo būdas: prašymai pateikiami ar siunčiami paštu, adresu: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas (gavėjas Kauno rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos komisija), arba visi dokumentai siunčiami elektroniniu paštu info@krs.lt.

Numatoma paskirstyti finansinės paramos bendra suma: 50 000 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Programos finansinė parama gali būti skiriama:

– Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) kadastriniams matavimams, inventorizacijai ir teisinei registracijai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

– Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai ir atnaujinimui ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

– Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūros, atnaujinimo ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybos darbų ir paslaugų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Pirmenybė daliniam išlaidų kompensavimui teikiama pagal šiuos darbų ar paslaugų prioritetus, tokia eilės tvarka:

– kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai atlikti, techninei dokumentacijai rengti;

– bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių, gatvių priežiūrai;

– kitų, bendrojo naudojimo žemėje esančių, bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir bei kitų) priežiūrai;

– bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinimui;

– bendrojo naudojimo žemėje naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų).

Paramos dydis: skiriamos kompensacijos dydis vienai Bendrijai negali viršyti 3 tūkst. eurų ir ne daugiau kaip:

– 70 proc. sumos, reikalingos kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai, techninių dokumentų parengimui (likusią dalį apmoka pati Bendrija);

– 60 proc. sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai (likusią dalį apmoka pati Bendrija);

– 60 proc. sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esantiems bendrojo naudojimo objektams (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinti ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai (likusią dalį apmoka pati Bendrija).

Bendrijos, turinčios skolų valstybei, savivaldybei ar savivaldybės valdomoms įmonėms, prašymas skirti finansinę paramą nenagrinėjamas.

Bendrijos, pageidaujančios gauti finansinę paramą, pateikia šiuos dokumentus:

– prašymą (1 priedas);

– anketą (2 priedas).

– Bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl paramos kopiją.

– Bendrijos išlaidas patvirtinančių dokumentų – komercinių pasiūlymų, preliminarių susitarimų, sąmatų, pažymų ir / ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų Bendrijos teisę gauti dalinį išlaidų kompensavimą pagal Programą, patvirtintas kopijas. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu.

– Bendrijos sodų sklypų ir jų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę ir duomenis, kur asmuo deklaravęs gyvenamosios vietos adresą.

– Įgaliojimą, jei prašymą pateikia Bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo.

– Bendrijos įstatų kopiją.

Bendrijos gali papildomai pateikti kitus dokumentus, kurie jų nuomone, pagrįstų prašymą gauti finansinę paramą pagal programą.

Paramos teikimo sąlygos: Bendrijoms dalinai kompensuojamos išlaidos už darbus ar paslaugas, nurodytus Programoje ir šiame kvietime. Paskirta paramos suma išmokama atlikus darbus ir / ar paslaugas, dėl kurių dalinio išlaidų kompensavimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo priimtas sprendimas skirti paramą ir Bendrijai pateikus prašymą išmokėti skirtą paramos sumą kartu su darbų ir / ar paslaugų atlikimą bei Bendrijos dalies išlaidų apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (atliktų darbų ir / ar paslaugų sutartis, šių darbų ir / ar paslaugų atlikimo aktus, sąskaitas faktūras, apmokėjimą patvirtinančius banko išrašus). Nekompensuojamos išlaidos, kurioms jau buvo skirtas finansavimas pagal šią ar kitas savivaldybės programas, bei išlaidos už darbus ar paslaugas, atliktus iki šios Programos patvirtinimo.

Prašymas dėl dalinės finansinės paramos suteikimo pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą.

Pareiškėjo anketa finansinei paramai pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą gauti.

Programą bei prašymo ir anketos formas galite rasti interneto svetainėje www.krs.lt arba gauti Kauno rajono savivaldybės administracijoje, adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas arba visa informacija gali būti jums atsiųsti elektroniniu paštu. Pageidaudami gauti dokumentus elektroniniu paštu, prašome susisiekti šiuo telefonu (8 620) 13 051.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS