V. Uspaskich: nau­jas po­li­ti­nis-pan­de­mi­nis se­zo­nas EP ir ma­no rei­ka­la­vi­mai | KaunoDiena.lt

V. USPASKICH: NAU­JAS PO­LI­TI­NIS-PAN­DE­MI­NIS SE­ZO­NAS EP IR MA­NO REI­KA­LA­VI­MAI

Ne­no­riu lįs­ti į sa­vo ko­le­gų – Europos Parlamento (EP) na­rių iš Lie­tu­vos dar­žą, juo la­biau kri­ti­kuo­ti, nes ti­kiu, kad kiek­vie­nas at­lie­ka sa­vo tar­nys­tę ir tę­sia duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams. To­dėl kal­bė­siu tik apie sa­vo, kaip nepriklausomo EP na­rio, dar­bus, ku­rie su­lau­kė ki­tų europar­la­men­ta­rų ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) dė­me­sio.

Nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios EK yra pa­teik­ta apie 40 mano ini­cia­ty­vų. Čia pri­sta­ty­ti su­trum­pin­ti va­rian­tai.

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl žmo­gaus teisių pažeidimų, susijusių su skait­me­ni­niu CO­VID pa­žy­mė­ji­mu ir skie­pi­ji­mu.

At­siž­velg­da­mas į Su­tar­ties dėl ES vei­ki­mo 218 straips­nio 6 ir 8 dalį,  taip pat į Dar­bo tvar­kos taisyklių 143 straipsnį kons­ta­tuo­ju:

* ka­dan­gi skie­py­tiems ir ne­skie­py­tiems žmo­nėms skir­tin­gas žmo­gaus teisių ir lais­vių su­tei­ki­mas yra gru­bus žmo­gaus teisių pa­žei­di­mas;

* re­mian­tis su­tar­ti­mis ES yra įsi­pa­rei­go­ju­si gin­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves;

* at­si­žvel­giant į me­di­ci­ni­nę li­te­ra­tū­rą, CO­VID-19 pla­ti­na ir pa­skie­py­ti, ir nepaskiepyti žmo­nės;

* ka­dan­gi už­si­tę­sęs ka­ran­ti­nas ir disk­ri­mi­na­ci­ja dėl CO­VID-19 skiepų di­di­na nesaugumą dėl ry­to­jaus, ke­lia nerimą ir ki­taip blo­gi­na žmonių psichologinę sveikatą;

* ka­dan­gi žmonių skirs­ty­mas į skie­py­tus ir ne­skie­py­tus kelią susipriešinimą visuomenėje, di­di­na įtampą ir ska­ti­na disk­ri­mi­na­ci­ją.

Ra­gi­nu EK ir EP už­tik­rin­ti, kad būtų lai­ko­ma­si ES sutarčių dėl žmo­gaus teisių ir nebūtų diskriminuojamos skirtingos asmenų grupės.

Pri­va­lau tai pa­da­ry­ti ne­pai­sy­da­mas to, kad esu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je, o mū­sų šalies Vy­riau­sy­bė pan­de­mi­jos me­tu siau­tė­jo pri­si­deng­da­ma sa­vo nekompetencija, priim­da­vo vis nau­jus žmo­gaus tei­ses pa­žei­džian­čius draudimus. Žmo­nės bu­vo de­zin­for­muo­ja­mi se­lek­ty­viai pa­tei­kiant su­si­rgi­mų ir mir­čių duo­me­nis. Vi­suo­me­nė yra skal­do­ma, o ES ir pa­sau­lio mas­tu ma­to­si, kad Lie­tu­va yra vie­na pra­sčiau­siai pan­de­mi­nę si­tua­ci­ją val­dan­čių vals­ty­bių.

Kaip po­li­ti­kas, par­la­men­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­kas, EP na­rys, prieš im­da­ma­sis kraš­tu­ti­nių veiks­mų, to­kių kaip pro­tes­to ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mas, no­riu mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti su­teik­tas man po­li­ti­nes, dip­lo­ma­ti­nes ga­li­my­bes ir į tai at­kreip­ti Lietuvos Pre­zi­den­to, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dė­me­sį – tam, kad ne­bū­tų pažeidžiamos žmo­gaus tei­sės, pi­lie­čiai ne­be­bū­tų skirs­to­mi į la­biau ir ma­žiau ver­tus nau­do­tis įvai­rio­mis pa­slau­go­mis. Nus­to­tų bū­ti disk­ri­mi­nuo­ja­mi stu­den­tai, moks­lei­viai. Bū­tų mak­si­ma­liai už­tik­rin­tos vi­sų, ypač pen­si­nio am­žiaus žmo­nių, ga­li­my­bės nau­do­tis me­di­ci­nos pa­slau­go­mis, ne­pai­sant to, skie­py­ti jie ar ne, nes šie žmo­nės vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą mo­kė­jo mo­kes­čius už sa­vo svei­ka­tos ap­sau­gą, o da­bar yra disk­ri­mi­nuo­ja­mi, gąs­di­na­mi, ri­bo­ja­mos jų vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo galimybės.

Dar vie­na re­zo­liu­ci­ja:

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl pažeidžiamiausių vi­suo­me­nės grupių ap­rū­pi­ni­mo už­si­tę­sus pan­de­mi­jai.

Ka­dan­gi ne­dar­bo ly­gis 2020 m. gruo­džio mėn., pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, bu­vo di­des­nis vi­so­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, dau­ge­lis žmo­nių ne­ga­lė­jo dirb­ti, todėl ne vi­si ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, vyk­dy­ti kre­di­ti­nius įsipareigojimus, mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čius ar net nu­si­pirk­ti mais­to.

Ra­gi­nu EK ir EP pa­reng­ti strategiją, kaip už­si­tę­sus ka­ran­ti­nui būtų ga­li­ma aprūpinti mais­tu, pa­sto­ge ir t.t. pažeidžiamiausių asmenų gru­pes: šei­mas su kūdikiais ir ma­ža­me­čiais vai­kais, vie­ni­šas mo­ti­nas bei sen­jo­rus.

Ki­tą straips­nį apie ma­no ini­cia­ty­vas skai­ty­ki­te ne­tru­kus.

Už pa­reikš­tas nuo­mo­nes at­sa­ko tik au­to­rius. Šios nuo­mo­nės ne­bū­ti­nai ati­tin­ka ofi­cia­lią EP pozicija.

Rašyti komentarą
Komentarai (14)

Anonimas

YTam skeltanagiui-kanopiniui [[pries 1 diena] ]] Is kokio konteinerio ishlindai???Vach,vach esi didelis asilas iho-ho.

Alvydas

Ha ha šaunuolis vatnikas pi……….o labusus ir pi….. toliau ha ha

jomajo

šitas svoločius šeriamas briuseluje ?
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS