Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos | KaunoDiena.lt

GRĮŽ­KI­TE Į MOKS­LUS STI­LIN­GOS: RUDENS TENDENCIJOS

Pap­ras­tai pir­mo­sios rug­sė­jo sa­vai­tės ke­lia aso­cia­ci­jų ne tik su kan­ce­lia­ri­nių pre­kių įsi­gi­ji­mu ar su­si­ti­ki­mu su iš­siilg­tais bend­ra­moks­liais, bet ir su bent jau ne­di­de­liu gar­de­ro­bo at­nau­ji­ni­mu.

Kaip ne­pa­sik­lys­ti dra­bu­žių par­duo­tu­vių pa­siū­los gau­sy­bė­je ir iš­si­rink­ti tai, kas tvar­kin­gai, bet ne­nuo­bo­džiai at­ro­dys sė­dint mo­kyk­los ar uni­ver­si­te­to suo­le? Štai šiek tiek pa­ta­ri­mų, ku­riuos ver­tė­tų pri­si­min­ti ke­liau­jant į par­duo­tu­ves.

Suk­ne­lės – ne tik į šven­tę!

Vis dar galima iš­girs­ti klai­din­gą įsi­ti­ki­ni­mą, jog su­kne­lė – dra­bu­žis, tin­ka­mas tik iš­kil­min­goms pro­goms. Tie­sa ta, kad tin­ka­mai pa­si­rink­tas ir su­de­rin­tas šis dra­bu­žis pui­kiai ga­li tikti esant bet kokiai progai ir si­tua­ci­jai. Tad ieš­kant kuo pasipuoš­ti su­grįž­tant į moks­lus, tik­rai ne­ver­tė­tų praei­ti pro dai­lias su­knu­tes. Mo­kyk­los ar uni­ver­si­te­to suo­le iš­ties sti­lin­gai ir mo­te­riš­kai at­ro­dys il­gų marš­ki­nių mo­de­lio su­kne­lė ar il­ga, sa­vo au­di­niu leng­vą megz­tu­ką pri­me­nan­ti su­knia. Kad apran­ga neat­ro­dy­tų per­ne­lyg ko­ke­tiš­kai ar ro­man­tiš­kai, pri­de­rin­ki­te spor­ti­nius ar griež­tes­nio, vy­riš­ko sti­liaus ba­te­lius, di­de­lę odi­nę ran­ki­nę ar kup­ri­nę.

Lais­vai krin­tan­tys dra­bu­žiai – pa­to­gūs ir sti­lin­gi

Kad jaus­tu­mė­tės pa­to­giai ir ne­su­šal­tu­mė­te ke­liau­da­ma į pa­skai­tas ar pa­mo­kas, bū­ti­nai įsi­gy­ki­te mie­lą ir jau­kų megz­tu­ką ar džem­pe­rį. Ap­si­vil­ku­si iš pa­žiū­ros kiek di­do­ką megz­ti­nį, net ir pa­lin­ku­si prie kny­gos jau­si­tės pa­to­giai tar­si na­mie ant so­fos, o nuo­bo­džią die­ną nuo­tai­ką tik­rai pra­skaid­rins ir žais­min­gu­mo ap­ran­gai su­teiks pa­to­gus džem­pe­ris, de­ko­ruo­tas links­mais pa­veiks­lė­liais. Jei no­ri­te su­kur­ti rim­tes­nį bei ele­gan­tiš­ką įvaiz­dį, tiks lie­me­nį pa­brė­žian­tis švar­ke­lis, ta­čiau ir šį ge­riau rink­tis lais­ves­nių for­mų bei minkš­tes­nės me­džia­gos – taip jū­sų ap­ran­ga neat­ro­dys per­ne­lyg ofi­cia­liai.

Lais­vos kel­nės

Nors ap­temp­ti siau­ru­čiai džin­sai grei­čiau­siai dar il­go­kai ka­ra­liaus dau­gu­mos mer­gi­nų spin­to­se, į moks­lus pa­tar­ti­na rink­tis vis ma­din­ges­nes tam­pan­čias lais­ves­nio kir­pi­mo kel­nes. Su­ti­ki­te, iš­ti­sas va­lan­das sem­tis nau­jų ži­nių ar sku­bė­ti į paskai­tą kur kas pa­to­giau, kai dė­me­sio ne­blaš­ko į lie­me­nį įsi­rė­žu­si kel­nių siū­lė. Itin ele­gan­tiš­kai at­ro­dys ties lie­me­niu su­ri­ša­mos pla­čios kel­nės iš leng­vu­tės me­džia­gos, su­de­rin­tos su minkš­tu megz­tu­ku ir lai­ve­lių mo­de­lio ba­te­liais. Jei vis dėlto esa­te lin­ku­si į kla­si­ką – mė­ly­nų ar juo­dų džin­sų, šiuos rin­ki­tės da­bar itin ma­din­go „girlf­riend“ (mer­gi­nos) mo­de­lio.

Ge­rų re­zul­ta­tų link ke­liau­ki­te leng­vu žings­niu

Su­ti­ki­te, švie­ti­mo įstai­gos ko­ri­do­riai tik­rai nė­ra po­diu­mas, ku­riuo rei­kė­tų ženg­ti aukš­ta­kul­niais žu­di­kais, o to­kiais pa­si­da­bi­nu­si ri­zi­kuo­ja­te ne tik jaus­tis ne­pa­to­giai, bet ir at­ro­dy­ti ma­žų ma­žiau­siai keis­to­kai. Ta­čiau tai tik­rai ne­reiš­kia, kad pa­to­gūs ba­te­liai ne­ga­li bū­ti sti­lin­gi! Šį ru­de­nį ka­ra­liau­ja vis dar spor­ti­nio ti­po ba­te­liai, ku­riuos de­rin­ti tin­ka ko­ne prie vis­ko. Jei no­ri­te ele­gan­tiš­kes­nio įvaiz­džio, rin­ki­tės kla­si­ki­nius vy­riš­ko sti­liaus že­ma­kul­nius ar au­li­nu­kus neaukš­tu, masyviu kul­nu. Pas­ta­rie­ji, be­je, įspūdingai at­ro­dys prie džin­sų ir švar­ke­lio de­ri­nio!

Kad ži­nios pe­čių ne­slėg­tų

Tik­riau­siai vi­sos ži­no­me, jog, di­džią­ją da­lį die­nos pra­lei­džiant mo­kyk­lo­je ar uni­ver­si­te­te, ran­ki­nė­je pri­va­lo tilp­ti vi­sas gy­ve­ni­mas, na, bent jau di­džio­ji jo da­lis. Juk be kny­gų ir są­siu­vi­nių, čia dar tu­ri at­si­ras­ti vie­tos te­le­fo­nui, veid­ro­dė­liui, mėgs­ta­miau­siam lū­pų bliz­giui, plau­kų še­pe­čiui, prieš­pie­čiams. Tad ver­tė­tų dai­ry­tis tik­rai di­de­lės, tal­pios ir pa­to­gios ran­ki­nės, o dar ge­riau – kup­ri­nės, ku­ri, skir­tin­gai nei ran­ki­nė, pa­dės iš­veng­ti nu­ga­ros pro­ble­mų. Pui­kiai ko­ne prie bet kokios ei­lu­tės at­ro­dys kla­si­ka – juo­dos spal­vos ak­se­sua­ras, ta­čiau taip pat ne­pra­šau­si­te pa­si­rin­ku­sios šį se­zo­ną itin ma­din­gos rau­do­no­jo vy­no ar šo­ko­la­do spal­vos ran­ki­nę.

Svar­biau­sia – smulk­me­nos!

Kaip ir bet ko­kia pro­ga, ke­liau­jant į moks­lus itin svar­bu neuž­mirš­ti ir ma­žų sti­liaus de­ta­lių, ga­lin­čių pa­gy­vin­ti vi­są jū­sų ap­ran­gą. Be­je, ža­viai ir ori­gi­na­liai ga­li at­ro­dy­ti ir rei­ka­lin­gi bei nau­din­gi daik­tai. Štai, pa­vyz­džiui, įpras­tas ka­vos termo­sas-puo­de­lis tik­rai pri­vers nu­si­šyp­so­ti tiek jus, tiek ir ap­lin­ki­nius, jei­gu ant jo pui­kuo­sis links­mas už­ra­šas, o, užuo­t ieš­ko­ju­si ra­šik­lių ran­ki­nės dug­ne, ga­li­te lai­ky­ti juos pa­to­gio­je ir mie­lo­je pieš­tu­ki­nė­je.

Ne­su­šal­ki­te!

Kol kas dau­gu­mos pa­ne­lių spin­to­se vis dar iš­di­džiai ka­bo leng­vos su­knu­tės, tačiau da­bar pa­ts tin­ka­miau­sias lai­kas pa­gal­vo­ti ir apie šil­tes­nius vir­šu­ti­nius dra­bu­žius. Jei juos pa­si­rink­si­te tei­sin­gai, net ir lie­tin­gas bei vė­juo­tas lie­tu­viš­kas ru­duo ne­su­ga­dins nei nuo­tai­kos, nei sti­liaus. Ma­din­giau­sia yra pa­ste­li­nės spal­vos, itin lais­vo kir­pi­mo, tar­si per di­de­li pal­tai. Taip pat šau­nus spren­di­mas – per­mai­nin­gų orų ne­bi­jan­tis liet­pal­tis. Sau­lė­to­mis die­no­mis nuo žvar­bes­nio vė­je­lio pui­kiai ap­sau­gos ir ap­ran­gai iš­skir­ti­nu­mo su­teiks šil­ta sti­lin­ga lie­me­nė.

GALERIJA

 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
 • Grįž­ki­te į moks­lus sti­lin­gos: rudens tendencijos
Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS