Seimas svarstys siūlymą kompensuoti studijų paskolų palūkanas | KaunoDiena.lt

SEIMAS SVARSTYS SIŪLYMĄ KOMPENSUOTI STUDIJŲ PASKOLŲ PALŪKANAS

Seimas svarstys opozicinės Darbo partijos inicijuotą siūlymą valstybei garantuoti dalies studijų paskolų palūkanų kompensavimą.

Projektas numato, kad valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti palūkanos, kurios yra priskaičiuojamos studijų metais ir per penkerius metus po studijų pabaigos, būtų visiškai kompensuojamos paskolų gavėjams Vyriausybės nustatyta tvarka.

Tokioms pataisoms šią savaitę po pateikimo pritarta bendru sutarimu, taip pat paprašyta Vyriausybės išvados. Mokslo ir studijų įstatymo pataisą toliau svarstys Seimo komitetai.

Pataisas pristatęs „darbietis“ Vytautas Gapšys sakė, kad brangs­tant mo­kamoms studijų vie­toms jaunuoliai turės mažesnes galimybes studijuoti, todėl valstybė turėtų prisidėti kompensuodama studijų paskolų palūkanas.

Jis teigė, kad valstybei tai nebūtų didelė finansinė našta, nes valstybė gali skolintis ypač geromis sąlygomis.

„Ma­nau, kad da­bar­ti­nė sis­te­ma, kai as­me­nys ga­li pa­si­im­ti vals­ty­bės re­mia­mas pa­sko­las, tu­rė­tų bū­ti pa­pil­dy­ta dar viena ga­li­my­be, tai yra nu­sta­ty­ta tvar­ka kom­pen­suo­ti pa­lū­ka­nas. To­kios kom­pen­sa­ci­jos pa­dė­tų pa­di­din­ti stu­di­jų prieinamumą ir vals­ty­bei ne­bū­tų di­de­lė naš­ta“, – sakė V. Gapšys.

„Pi­ni­gai rin­ko­je šiuo me­tu yra tik­rai pi­gūs. Kaip sa­kiau pa­vyz­dį, sko­li­na­mės su mi­nus 0,3 me­ti­nė­mis palūkanomis. Šiuo at­ve­ju, jei­gu kal­ba­me apie stu­den­tus, jie iš es­mės mo­ka 3 proc. me­ti­nių pa­lū­ka­nų. Vals­ty­bei pasiskolintus pi­ni­gus per­duo­ti stu­den­tams kom­pen­suo­jant pa­lū­ka­nas yra nau­din­ga, nes tu su­tei­ki iš es­mės iš sko­lin­tų pi­ni­gų išsilavinimą, ga­li­my­bę prieiti prie moks­lo. Aš ma­nau, kad čia vals­ty­bė la­bai iš­lo­šia, bet iš­lo­šia kar­tu ir stu­den­tai“, – kalbėjo V. Gapšys.

Pataisas inicijavę Darbo partijos frakcijos atstovai pažymi, kad nors faktiškai gaunantys paskolas studentai gali teikti prašymus ir jiems yra kompensuojamos palūkanos studijų laikotarpiu, jei tam yra pakankamai lėšų, įstatyme palūkanų kompensavimas nėra aptariamas.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS